СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Інформаційний бюлетень

Шановні пані та панове!

Сумська торгово - промислова палата  представляє Вашій увазі випуск інформаційного бюлетеня

від 13.12.2017 р. :

Виставки, конференції, інші заходи


У США запроваджено антидемпiнгові заходи щодо адмiнiстративного перегляду української продукції

31 жовтня ц.р. у Федеральному реєстрi США було опублiковане повiдомлення Мiнiстерства торгiвлi про можливiсть подання заявки на проведення Мiнторгiвлi адмiнiстративного перегляду антидемпiнгових, компенсацiйних заходiв, а також призупинених розслiдувань щодо iмпорту продукції.

Згiдно з опублiкованою iнформацiєю, українська сторона має можливiсть надiслати вiдповiдну заявку на проведення адмiнiстративного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо поставок з України прокату гарячекатаного плоского в рулонах (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products, A-823-811), якi були здiйсненi до Сполучених Штатiв у перiод з 01.11.2016 по 31.10.2017 pp. та iмпорту прокату вуглецевого гарячекатаного плоского не в рулонах (Certain Сиt-tо-Length Carbon Steel Plate, A-823-808), який був експортований до Сполучених Штатiв у вищезгаданий перiод за умовами Угоди про призупинення дiї антидемпiнгових заходiв (Suspension Agreement).

Вiдповiдний запит має бути поданий зацiкавленими сторонами у вiдповiдностi до визначеної процедури до 30 листопада 2017 р.

У разi зацiкавленостi вiтчизняних виробникiв у проведеннi такого перегляду, Посольство України в США готове надати необхiдне сприяння. Контактна особа: О.Чернишев, тел.: +12023492960, е-mаil: oleksii.chernyshev@mfa.gov.ua.


 

Росiя доповнила перелiк контрсанкцiй, якi вона ввела у 2014 роцi. Новi правила дiятимуть до кiнця 2018 року

Постановою Уряду №1292 вiд 25.10.2017 р. (дата опублiкування – 27 жовтня) внесено змiни у додаток до постанови Уряду вiд 07.08.2014 р. №778, якою розширено перелiк «пiдсанкцiйної продукції», яка заборонена до ввезення на територiю Росiйської Федерацiї, такими позицiями:

-          свинi живi (за виключенням чистопородних);

-          харчовi субпродукти ВРХ, свиней, кiз, овець, коней, ослiв, мулiв, чи
лошакiв, свiжi, охолодженi чи замороженi (за виключенням товарiв для
виробництва фармпродукцiї);

-          свинячий жир, вiдокремлений вiд нежирного м'яса та жир домашньої птицi не витоплені чи не вiдокремлені iншим способом свiжi, охолодженi, замороженi, соленi, у розсолi, сушенi чи копченi;

-          жир свинячий (включаючи лярд) i жир домашньої птицi, окрiм жиру
товарної позицiї 0209 або 1503;

-          жир ВРХ, овець чи кiз, окрiм жиру товарної позицiї 1503;

-          лярд-стеарин,   лярд-ойль,   олеостеарин,   олео-ойль  


 

Валютно-фiнансове регулювання при iмпортi до Марокко

Наразі в Марокко iснують два види внутрiшньої валюти: конвертованi i простi дирхами. Конвертованi дирхами – умовна валюта, введена у 1993 р. i призначена для взаємодiї замкнутої валютної системи Марокко з системами вiльно конвертованих валют (ВКВ). Iноземна валюта, яка надходить на внутрiшнiй ринок Марокко, зараховується на конвертований рахунок за дiючим курсом обмiну. Конвертований рахунок дозволяє зберiгати в марокканських банках еквiвалент ВКВ, здiйснювати операцiї з ВКВ, як на внутрiшньому ринку Марокко, так i за кордоном. Рахунки в конвертованих дирхамах вiдкриваються для резидентiв i нерезидентiв; спецiального дозволу Управлiння валютного контролю не потрiбно. Рахунки в мiсцевiй валютi призначенi тiльки для операцiй всерединi країни.

Загальнi положения валютного регулювання визначаються характером здiйснюваної економiчної дiяльностi.

Зокрема, експортнi операцiї не потребують попереднього дозволу, однак, експортер зобов'язаний репатрiювати експортну виручку не пiзнiше, нiж через 150 днiв пiсля здiйснення експортної операцiї з правом розпорядження частиною репатрiйованої виручки на цiлi, пов'язанi з його професiйною дiяльнiстю. Iснують також iншi пiльги для експортерiв, серед яких:

- можливiсть самостiйно без попереднього дозволу, укладати в рамках
експортної операцiї договори з посередництва, що передбачають
комiсiйнi до 10%;

- можливiсть укладення контрактiв факторингу, за умовами яких уповноважений банк бере на себе зобов'язання забезпечити отримання оплати вiд iмпортера його платiжних зобов'язань по комерцiйнiй угодi;

- оформления контрактiв страхування експорту, якi з тих чи iнших причин не можуть бути укладенi зi страховими компанiями Марокко;

-         можливiсть переказу за кордон ВКВ з оплати iмпортних закупiвель сировини i матерiалiв, необхiдних для виробництва експортної продукцiї;

-         надання фiнансової пiдтримки закордонної фiлiї з умовою обов'язкової подальшої репатрiацiї таких сум.

Розрахунки з транспортних перевезень можуть здiйснюватися через уповноваженi банки вiльно, без будь-яких адмiнiстративних обмежень.

У сферi надання технiчної допомоги Марокко з боку iноземних компанiй
дозволяється виплата винагород за будь-якi види послуг, якi сприятимуть
розвитку                                                        марокканських           пiдприємств                           i пiдвищенню                                                                       їх

конкурентоспроможностi (використання патентiв, лiцензiй, здiйснення дослiдницьких робiт, проведення експертиз, ремонтних робiт, усунення аварiй, технiчне   обслуговування,   а також розрахунки з фахової освiти та iн.).

Марокканськi резиденти можуть вiльно оплачувати витрати в iнвалютi з навчання дiтей за кордоном, лiкування i госпiталiзацiї в iноземних лiкувальних центрах, а також вiльно обмiнювати кошти на туристичнi поїздки в сумi до 15000 дирхам (1580 дол. США) в рiк.

Юридична особа (фiрма або установа) має право здiйснити обмiн один раз на рiк 20000 дирхам (2100 дол. США) на будь-яку конвертовану валюту. Документом, що визначає порядок розмiщення в Марокко активiв iноземних фiзичних i юридичних осiб, резидентiв i нерезидентiв, є циркуляр Управлiння валютного контролю Мiнiстерства економiки та фiнансiв Марокко № 1555 вiд 1990 року, а також ряд постанов, спрямованих на подальшу лiбералiзацiю валютного регулювання, в т. ч. №№ 1718, 1719, 1 721 вiд 2008 року.


 

Скористайтеся можливостями «Спеціальної економічної зони «Морпорт Актау»

З сiчня 2003 року функцiонує «Спецiальна економiчна зона «Морпорт Актау» (далi СЕЗ), яка має унiкальне географiчне положения i транспортно-логiстичний потенцiал. Учасникам СЕЗ надаються преференцiї i переваги у виглядi обнулення митних i податкових платежiв. Для органiзацiї виробництва на територiї СЕЗ надається безкоштовна земельна дiлянка до кiнця термiну дiї СЕЗ – 2028 року, а також застосовується спрощена процедура залучення iноземних робiтникiв.

Прiоритетними видами дiяльностi на територiї СЕЗ є виробництво побутових електричних приладiв, продуктiв хiмiчної промисловостi, гумових i пластмасових виробiв, машин i обладнання, електророзподiльної i контрольної апаратури, електродвигунiв, генераторiв, трансформаторiв тощо.

У разi зацiкавленостi просимо звертатись до Посольства Казахстану в Українi. Контактна особа радник А.Танбай (489-10-28, 063-994-52-41 a.tanbav@mfa.kz).


 

Закарпатська торгово-промислова палата запрошує відвідати ХХXVI Міжнародну сільськогосподарську виставку «AGRO+MASHEXPO», яка проходитиме у м. Будапешті (Угорщина) 23-25 січня 2018 р.

Основні тематичні напрями виставки:

- сільськогосподарські машини, обладнання в асортименті;

- сільськогосподарські споруди;

- сільськогосподарські послуги;

- рослинництво;

- тваринництво, засоби для годування та догляду;

- добрива та засоби захисту рослин.

Виставка «AGRO+MASHEXPO» проводиться щорічно і є найбільшою сільськогосподарською виставкою в Угорщині.

Під час проведення заходу буде представлена можливість встановлення ділових контактів з іноземними підприємствами-виробниками продукції та торгуючими організаціями.

Вартість участі – 6750 грн. (в т.ч. ПДВ), що містить: переїзд автобусом Ужгород – Будапешт – Ужгород, проживання у готелі (дві ночі у двомісному номері), послуги перекладача, вхідні квитки на виставку, організаційні видатки.

У разі зацікавленості, просимо надіслати на нашу адресу заповнену заявку.

Контакти: тел. (0312) 66-94-62, факс 66-94-74, exib@tpp.uzhgorod.ua


 

З 16 грудня 2017 року до 2 січня 2018 року у м. Бамако (Республіка Малі) відбудеться 12-а Міжнародна виставка-ярмарок «FEBAK».

Організатором заходу є Торгово-промислова палата Республіки Малі. Виставка проходить за підтримки Президента цієї країни. Прогнозована кількість учасників – понад 600 у категоріях: торгівля, промисловість, сільське господарство, сфера послуг.

Детальну інформацію щодо участі у заході можна отримати на сайті Торгово-промислової палати Республіки Малі (http://www.cci.ml) або безпосередньо в дирекції розвитку і партнерства за номерами мобільних телефонів: (00223) 76392235; 76364868; 66432989; 62110528; 65507466.


 

5-10 листопада 2018 р. в м. Шанхай (Китайська Народна Республiка) пройде мiжнародна виставка «China International Import Expo 2018».

Цей захiд був офiцiйно анонсований Президентом КНР Сi Цзiньпiнем на Форумі «Одного поясу – одного шляху» в травнi цього року.

Мiжнародна виставка «China International Import Expo 2018» є одним із найбiльш прiоритетних виставково-ярмаркових заходiв для Китайської Народної Республiки. Очiкується, що у ній візьмуть участь компанiї з понад 100 країн свiту.

До участi у виставцi запрошуються виробники товарiв у таких категорiях: промислове обладнання, побутова технiка, автомобiльний транспорт, одяг та споживчi товари, харчова та аграрна продукцiя, медичне обладнання та продукцiя, а також компанiї, якi надають послуги у сферах: туризм, новiтнi технології, культура та освiта, проектування та дизайн, аутсорсинг. Мiнекономрозвитку розглядає можливiсть участi України у мiжнароднiй виставцi «China International Import Expo 2018».

У разі вашої зацікавленості в участі у цьому заході просимо до 19 грудня 2017 р. надати Сумській ТПП таку iнформацiю:

1) назва пiдприємства;

2) галузь, яку воно представляє;

3) готовність покрити видатки на свою участь у виставцi в повному обсязі або частково (у такому випадку орієнтувати, який розмiр фiнансової допомоги потрiбен вiд Державного бюджету/коштiв технiчної допомоги/органiзаторiв виставки);

4) інформацiйна довiдка про зацiкавленi пiдприємства, серед iншого
з iнформацiєю про те, до якої галузi вiдносяться пiдприємства, детальною
iнформацiєю про продукцiю/послуги вiдповiдного пiдприємства, а також
перелiк країн, до яких ви експортуєте продукцiю/послуги.
  

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери


ТОВ «Вендом», Лакташi (БiГ) (Боснiя i Герцеговина) прагнуть налагодити спiвпрацю iз зацiкавленими партнерами в Українi.

Пiдприємство ТОВ «Вендом» створене у 2003 роцi. Воно займається виготовленням металевої продукцiї для вiтчизняного та iноземного ринкiв. Компанія спеціалізується на виготовленні контейнерiв для смiття, якi експортуються до країн Європи та Пiвденної Америки. Також ТОВ «Вендом» пропонує повний асортимент продукцiї для вивезення смiття: рiзнi види контейнерiв, транспорт, оснащений кранами для висипання смiття, пристрої для миття контейнерiв.

Зокрема:

  • Контейнери для смiття – митний код 73101000

  • Кран – митний код 7326909800.

Архів випусків інформаційного бюлетеня:
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А