СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


В этом разделе:Положение о Третейском суде

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
ПРИ СУМСЬКІЙ ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ

Затверджено рішенням Президії Сумської Торгово-промислової палати від 18 березня 2005 року, протокол № 106

Стаття 1. Загальні положення

1. Постійно діючий третейський суд при Сумській торгово-промисловій палаті (далі Третейський суд) є самостійним, недержавним, незалежним, постійно діючим
третейським судом, що здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про
третейські суди», Регламентом Постійно діючого третейського суду при
Сумській торгово-промисловій палаті та цим Положенням.

2. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.

3. Утворення і діяльність Третейського суду не є підприємницькою
діяльністю.

Стаття 2. Засновник Третейського суду

1. Засновником Третейського суду є Сумська торгово-промислова палата зареєстрована Сумським обласним управлінням юстиції 8 вересня 1998 р. свідоцтво № 01, юридична адреса: 40030, Україна, м. Суми, вул. Червоногвардійська, 7-а.

2. Президія Сумської торгово-промислової палати затверджує це
Положення, Регламент Постійно діючого Третейського суду та Список
третейських суддів, сприяє діяльності Третейського суду.

3. Засновник забезпечує Третейський суд всім необхідним рухомим і нерухомим майном для забезпечення його нормальної роботи.

Стаття 3. Місцезнаходження Третейського суду

Місцезнаходження Третейського суду є: Україна, 40030, м. Суми, вул. Червоногвардійська, 7-а

Стаття 4. Завдання Третейського суду

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності Третейського суду

Третейський суд утворюється та діє на принципах:

1) законності;

2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;

3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і
третейським судом;

4) змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) обов'язковості для сторін рішень Третейського суду;

6) добровільності утворення Третейського суду;

7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання
у конкретній справі;

8) арбітрування;

9) самоврядування третейських суддів;

10)всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;

11)сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії
третейського розгляду.

Стаття 6. Право передачі спору на розгляд Третейського суду

1. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд
Третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських
правовідносин, незалежно від того носять вони чи ні договірний характер, крім
випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди».

2. Не можуть передаватися на розгляд Третейському суду:

а) справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

б) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та
виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних
потреб;

в) справи, пов'язані з державною таємницею;

г) справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ
у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

д) справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його
банкрутом;

є) справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;

ж) інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно
судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

з) справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

3. Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності
сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України

«Про третейські суди».

4. Спір може бути переданий на вирішення Третейського суду до прийняття
компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета
і з тих самих підстав.

Стаття 7. Організаційна структура Третейського суду

1. Третейський суд складається з голови, двох заступників голови,
третейських суддів, а також секретаріату.

2. Третейський суд може мати Президію, членами якої є голова Третейського суду
та його заступники (у разі їх наявності).

Стаття 8. Голова Третейського суду та його заступники

1. Голова Третейського суду та його заступники призначаються Президією
Сумської торгово-промислової палати строком на 5 років.

2. Голова Третейського суду організовує діяльність Третейського суду,
виконує функції, передбачені Регламентом Третейського суду, без спеціального
доручення представляє Третейський суд в його стосунках в Україні і за
кордоном.

3. Функції заступників голови Третейського суду визначаються головою
Третейського суду.

4. Голова Третейського суду і його заступники мають право бути
третейськими суддями при розгляді спорів Третейським судом.

5. В період відсутності голови Третейського суду його функції виконує за
призначенням голови Третейського суду один з його заступників, а у разі їх відсутності – особа із Списку третейських суддів .

Стаття 9. Президія Третейського суду

1. Президія Третейського суду розглядає питання, віднесені до її
компетенції Регламентом Третейського суду, а також розглядає питання
розповсюдження інформації про діяльність Третейського суду.

2. Голова Третейського суду одночасно є головою Президії Третейського

суду.

3. Рішення Президії Третейського суду приймаються простою більшістю
голосів членів Президії.

4. В засіданнях Президії Третейського суду приймає участь секретар
Третейського суду в якості секретаря Президії.

5. Рішення Президії Третейського суду оформлюються протоколами.

6. У разі якщо Президію Третейського суду не створено з причин відсутності заступників голови Третейського суду, її функції виконує голова Третейського суду.

Стаття 10. Секретаріат Третейського суду

1. Секретаріат очолюється секретарем Третейського суду.

2. Секретар Третейського суду призначається наказом президента Сумської торгово-промислової палати за поданням голови Третейського суду.
Співробітники секретаріату призначаються наказом президента Сумської торгово-промислової палати за поданням голови Третейського суду .

3. Секретар організовує діловодство та виконує інші функції, передбачені
Регламентом Третейського суду при Сумській ТПП .

4.  При здійсненні покладених на нього функцій секретар підпорядковується голові Третейського суду.

Стаття 11. Третейські судді

1. Третейськими суддями можуть бути особи, обрані сторонами, або особи
призначені головою Третейського суду за умови дотримання Регламенту
Постійно діючого третейського суду при Сумській торгово-промисловій палаті .

2. При виконанні своїх функцій третейські судді неупереджені, незалежні
і підкоряються тільки законові.

Третейські судді не є представниками сторін.

3. Президія Сумської торгово-промислової палати затверджує Список
третейських суддів Постійно діючого третейського суду при Сумській торгово-промисловій палаті, в якому зазначається: прізвище, ім'я та по-батькові третейського судді, дата
його народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи,
загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю.

4. Не можуть включатися до Списку третейських суддів особи які
відповідно до Закону України «Про третейські суди» не можуть бути
третейськими суддями, а саме:

а) особи, які не досягли повноліття та особи, які перебувають під опікою
чи піклуванням;

б) особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо
чи визначеної у Регламенті Третейського суду;

в) особи, які мають судимість;

г) особи, визнані в судовому порядку недієздатними.

5. Президія Сумської торгово-промислової палати може виключити
третейського суддю зі Списку третейських суддів у наступних випадках:

а) на прохання третейського судді;

б) некомпетентності третейського судді, що виявилась при третейському
розгляді справ;

в) систематичного невиконання третейським суддею своїх повноважень;

г) розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються
Третейським судом.

Стаття 12. Самоврядування третейських суддів

1.Для представництва та захисту інтересів третейських суддів
Третейського суду утворюються органи третейського самоврядування.

2.Органом самоврядування третейських суддів Третейського суду при Сумській торгово-промисловій палаті є збори третейських суддів, які скликаються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік.

3. Головою зборів третейських суддів є голова Третейського суду.

4. До компетенції зборів третейських суддів відносяться:

а) аналіз практики правозастосування при розгляді спорів Третейським судом;

б) питання організації методичної роботи;

в) вибір делегатів на Всеукраїнський з’їзд третейських суддів;

г) надання рекомендації Президії Сумської торгово-промислової палати щодо включення кандидатур у Список третейських суддів;

д) інші питання, які стосуються діяльності Третейського суду та внесені до порядку денного зборів третейського суду на вимогу не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.

5. Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них присутні не менше як 2/3 від загальної кількості третейських суддів.

6. Рішення зборів третейських суддів є прийнятими в разі, якщо за них проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.

7. Порядок ведення зборів третейських суддів та порядок денний зборів визначається Головою зборів. До порядку денного включаються також будь-які питання, якщо цього вимагають не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.

Стаття 13. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду

1. Діяльність Третейського суду припиняється у випадку припинення
діяльності (ліквідації) засновника Третейського суду — Сумської торгово-промислової
палати у встановленому законодавством порядку.

2. Діяльність Третейського суду припиняється також за рішенням
компетентного суду у випадках, передбачених законом.

Наверх ↑

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А