СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Засвідчення форс-мажорних обставин

Невиконання зобов’язання за договорами або нормативно-правовими актами часто вносить «негатив» до ділової репутації підприємств. Втім, іноді суб’єкт господарювання не має змоги виконати свої обов’язки не зі своєї вини, а в силу форс-мажорних обставин, які від нього не залежать.

Відповідно до ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності.

Поняття форс-мажору

Цивільний Кодекс України

Ст. 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Господарський кодекс України

ч.2 ст. 218: у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.
ч.4 ст.219: сторони зобов'язання можуть передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер цих обставин є підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у випадку порушення зобов'язання через дані обставини, а також порядок засвідчення факту виникнення таких обставин.

ч. 2 ст. 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні»

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Загальний аглоритм дій при виникненні форс-мажорних обставин

1) повідомлення контрагента або уповноваженого органу контролю про форс-мажорні обставини;

2) фіксація обставини непереборної сили

- створення комісії та складання внутрішнього акту;

-  звернення до відповідних органів за інформацією;

- збереження інформації інтернет-ресурсів, інших ЗМІ тощо.

3) звернення до торгово-промислової палати за підтвердженням форс-мажорних обставин.

ЩО ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ, ЯКЩО У ВАС СТАВСЯ ФОРС-МАЖОР?

По-перше, сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин видається не з метою фіксації абстрактної дії чи події, а з метою конкретизації зобов’язань, які постраждала від цих обставин сторона не в змозі виконати за договором або законом. Тому на кожен окремий договір та зобов’язання, за законом, має бути одержано окремий сертифікат.
По-друге, для того, щоб отримати сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин, має наступити реальне прострочення зобов’язання. Сертифікат не може видаватися щодо зобов’язань, термін виконання яких ще не настав.
По-третє, між дією/подією, на які спирається сторона, та невиконанням зобов’язання має бути безпосередній причинно-наслідковий зв’язок.

Застереження щодо форс-мажору

Укладаючи угоду, сторони часто не приділяють достатньої уваги розділу, присвяченому звільненню від відповідальності за невиконання зобов`язання через настання форс-мажорних обставин. Але такі дії є помилковими, оскільки відповідно до п.3.1 Регламенту, форс-мажорними можуть бути визнані ті обстави-ни, які не зазначені у Регламенті, проте відповідають критеріям форс-мажорних згідно з поло-женнями п. 6.9 цього Регламенту, не суперечать законодавству України і узгоджені сторонами у договорі, контракті, угоді як такі, що звільняють їх від цивільно-правової відповідальності.

У договорах форс-мажорні обставини мають бути максимально деталізовані відповідно до специфіки діяльності підприємства. Особливо доречним це виявляється тоді, коли підприємство пояснює причини невиконання своїх зобов’язань і при цьому не має права спиратися на форс-мажорні обставини, не обумовлені законодавством або договором.

Застереження щодо форс-мажору у договорі має містити:

• звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язання;

• визначення форс-мажорних обставин;

• строк, впродовж якого необхідно повідомити про форс-мажорні обставини;

• спосіб підтвердження;

• строк для надання підтвердження;

• наслідки відсутності підтвердження або повідомлення, наслідки тривалої дії форс-мажорних обставин;

• спосіб повідомлення.

При виборі формулювань для опису можливих форс-мажорних обставин слід дотримуватися правил п. 6.9 Регламенту, згідно з яким надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) мають свідчити про:
-надзвичайність таких обставин (носять винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);
- непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема, на момент укладення відповідного договору, перед терміном виконання зобов’язання або до настання відповідного обов’язку);
- невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх наслідків);
- причинно-наслідковий зв’язок між  обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх кон-кретних зобов’язань (за догово-ром, контрактом, угодою, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).
У разі невідповідності обставин вимогам п. 6.9 Регламенту, вони можуть бути не враховані у судовому порядку.

Також в угоді має приділятися велика увага документам або діям, які мають бути забезпечені стороною на підтвердження форс-мажорних обставин.
У договорі також слід вказувати реальні терміни для забезпечення стороною підтвердження форс-мажорних обставин. Так, відповідно до Регламенту, в Україні заява щодо засвідчення форс-мажорних обста-вин має бути розглянута торгово-промисловою палатою упродовж 7 днів. Втім, цей термін може бути подовжено на 21 день для надання Заявнику можливості довести настання форс-мажорних обставин.

«НЕ ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ»

ст. 617 ЦКУ: Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

ч.2 ст. 218 ГКУ Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

п. 3.2. Регламенту: Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза,дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти тощо.

Втім, вищезазначені умови часто є підставою для зміни договору у зв’язку з істотною зміною обставин.
Так, відповідно до ст. 652 Цивільно-го кодексу України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладанні договору, він може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не вста-новлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших
умовах. Доведення цих обставин перед стороною за договором або, у разі необхідності, перед судом, лежить на особі, яка спирається на істотну зміну обставин.

Після одержання сертифікатів засвідчення форс-мажорних об-ставин або довідок про наявність істотної зміни обставин слід негайно пред’явити їх контрагенту, перед яким існує прострочене зобов’язання та виступити із ініціа-тивою внесення змін в угоду. У разі відмови сторони змінювати договір, ви маєте право звернутися до суду із позовом про зобов’язання контр-агента внести зміни до договору у зв’язку з істотною зміною обста-вин.
Сумська торгово-промислова пропонує послуги із засвідчення форс-мажорних обставин або засвідчення істотної зміни обставин (у разі відсутності форс-мажору).

Відповідно до п. 6.5. Регламенту, тягар доказування настання форс-мажорних обставин(обставин непереборної сили) покладений на Заявника.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви та\або ненадання документів,передбачених у цій заяві,є підставою для відкладення розгляду заяви для можливості надання додаткових пояснень, документів, доказів тощо.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

1. Заяви про засвідчення форс-мажорних обставин:

2. Зразки заповнення заяв про засвідчення форс-мажорних обстави: 

Зразок заповнення заяви «Додаток №1»;

Зразок заповнення заяви «Додаток №2»:

Зразок заповнення заяви «Додаток №3»;
Зразок заповнення заяви «Додаток №4».

Додаткові консультації надаємо
за телефонами:
(0542) 77-07-67,
067-542-91-19.

Ми завжди раді Вам допомогти та відкриті до співпраці!


.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А